Søg på siderne

Betingelser

Betingelser

Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Ordensreglement for Gelsted Marked

Generelt

 1. Alle på Gelsted Marked er underkastet anvisninger fra Markedsansvarlige og af Bestyrelsen udpegede personer.
 2. Vi henstiller til god opførsel hvorfor ingen bør udvise adfærd til gene for gæster, handlende, personale, Falck, vagter og andre.
 3. Alle stadelejere skal skilte med CVR-nummer, hvis et sådan haves.
 4. Ankomst skal ske inden kl. 19.00 fredag. Efter dette tidspunkt er Gelsted Marked berettiget til at afhænde pladsen til anden side uden refusion af betalt stadeleje.
 5. Nedtagning af stadeplads må tidligst ske søndag kl. 17.00 af hensyn til markedsgæsterne og de øvrige kræmmere. Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og ryddet stand senest kl. 12.00 dagen efter markedets slutning – dette gælder også for telte opsat af ekstern leverandør. For stadelejere med heste gælder specielle regler fastsat af Gelsted Marked – se nedenfor.
 6. Stadepladser må ikke videresælges.
 7. Stadepladser skal være betalt senest på sidste rettidige betalingsdato. I modsat fald er Gelsted Marked berettiget til at afhænde pladsen til anden side.
 8. Annullering af foretaget stadepladsbestilling skal ske senest 14 dage før markedet. Efter dette tidspunkt sker ingen refusion af betalt stadeleje. Ved annullering mere end 14 dage før markedet, refunderes betalt stadeleje minus et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-.
 9. Bekendtgørelse om dyrskuer, markeder og lign., bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af fjerkræ og bekendtgørelse om vaccination af fjerkræ mod Newcastle Disease skal overholdes af stadelejere.
 10. Friområder og veje på markedspladsen skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.
 11. Der må maksimalt være 1 stk. 11 kg gasflaske pr. stadeplads. Alle gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet.
 12. Der SKAL medbringes og opsættes mindst 1 stk. godkendt ildslukker pr. stadeplads.
 13. Ved opvarmning af rum på den enkelte stadeplads, skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder. (opvarmning med El er ikke tilladt)
 14. Brug af åben ild, kogeapparater (el-kogeplader undtaget), grill og lignende i og ved stadepladsen er forbudt.

Salg

 1. Åbningstiden for kræmmere skal overholdes.
 2. Stadelejere må sælge nye varer på Gelsted Marked, som sædvanligvis sælges på kræmmermarkeder. Disse varer omfatter typisk tæpper, legetøj, træsko, platter, kassettebånd, grammofonplader, CD, DVD og gaveartikler, restvarer og ukurante partivarer, herunder tekstilvarer, samt varer opkøbt på auktioner o. lign.
 3. Uden yderligere tilladelse fra Gelsted Marked vil der også kunne sælges: - naturalprodukter og næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, samt danske husflidsprodukter samt aviser, ugeblade og tidsskrifter.
 4. På stadepladserne må der ikke forefindes tivoli og tivolilignende aktiviteter som eksempelvis ”slå søm i” og gevinstspil.
 5. Følgende må ikke sælges uden særskilt skriftlig tilladelse fra Gelsted Marked. Drikkevarer, Madvarer - indbefatter bl.a. burger, kebab, kinesisk mad, pitabrød, pizza, pommes frites, pølser, candyfloss, flødeboller, frugt med chokoladeovertræk, popcorn, is, isvafler, slikæbler, store slikkepinde, slushice, slik, bagerbrød. Salg af brændte mandler, roser, røgeost, lyspinde, tatoveringer o.a. kræver også speciel tilladelse fra Gelsted Marked.

Dyr

 1. På Gelsted Marked må følgende smådyr sælges: Høns, kaniner, fugle, marsvin, mus og rotter.
 2. Overholdelse af gældende lovgivning og betingelser for salg af dyr er stadelejers ansvar. Gelsted Marked kan have restriktioner for tilførsel af dyr – hvis tilfældet vil dette løbende blive opslået på gelsted-bf.dk samt på Gelsted Marked på Facebook.
 3. Dyrlægen er bemyndiget til at afvise heste og smådyr, der efter dyrlægens opfattelse er uegnet til ophold på Gelsted Marked. Dette uden tilbagebetaling af stadelejers udgifter i forbindelse med markedet.
 4. Ankomst til og afgang fra hestepladsen foregår ifølge aftale med Gelsted Marked.
 5. Stadelejere på hestepladsen må alene sælge heste.
 6. Stadelejere med heste betaler ikke stadeleje.
 7. Stadelejere med smådyr tildeles 4 stademeter gratis – disse er udelukkende til salg af dyr samt evt. udstyr til dyr. Ønskes yderligere plads til salg af andet tilkøbes dette.
 8. Stadelejere med fjerkræ skal medbringe gyldige vaccinationskort og føre liste over salg.

Kørsel og parkering

 1. Kørsel på markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster. I markedsdagene er kørsel på pladsen fra kl. 08.00 til 18.00 (søndag til kl. 17) ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Gelsted Marked.
 2. Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 1 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen, når det sker inden for stadepladsens afgrænsning. I bilens forrude skal være placeret udleveret ”kræmmerparkering” med angivelse af navn og telefonnr.
 3. Det er ikke tilladt at parkere i kræmmergaderne om natten, da det forhindrer eller besværliggør udrykningskøretøjers fremkommelighed og indsamling af affald tidligt om morgen.
 4. Gelsted Marked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative virkninger heraf efter eget valg.
 5. Gelsted Marked står ikke for Fritrækning af bil/campingvogn under og efter markedet. Dette er kræmmerens eget ansvar. Skader som følge af fritrækning er kræmmerens eget ansvar. Gelsted Marked fralægger sig alt ansvar for skader på det fritrukne (materiel/bil).

Camping/Telte

 1. Campering, herunder overnatning, på markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt, med Beredskabsmyndighedens tilladelse, fordi der er runderende hundevagter gennem natten. Al overnatning sker på eget ansvar.
 2. Det er tilladt have en enkelt campingvogn på stadepladsen.
 3. Gelsted Marked udlevere ikke oplysninger om en stadelejers placering på markedet til eksterne firmaer herunder teltudlejningsfirmaer. Ansvaret for dette ligger hos stadelejer.
 4. Gelsted Marked er uden ansvar for telte opsat/nedtaget af teludlejningsfirmaer – ej heller forkert opsatte telte.

El - Ved køb af el til stadeplads.

 1. Der må tilsluttes 1 stk. 230V stikprop med et forbrug på max. 4A (1000W) i byggestrømstavle.
 2. Gelsted Marked leverer strøm til stadepladser fra torsdag kl. 12:00 til søndag kl.17:00.
 3. Brug kun stikpropper med tre ben (stik med jord) på forlængerledninger og kabeltromler.
 4. Forlængerledninger og kabeltromler skal være af en kraftig udførelse med mindst 1,5 mm2 tværsnitsareal for hver kobber leder, og med beskyttelsesleder der har grøn/gul isolation.
 5. Jorden skal overføres fra byggestrømstavle til apparatet (f.eks køleskab) – brugers ansvar.
 6. Ved behov for anden løsning, skal der laves en skriftlig aftale med Gelsted Marked.

Brand

 1. I tilfælde af brand, kontakt da straks markedsinformationen eller få fat i én af medhjælperne/vagterne, som straks vil være behjælpelig med at tilkalde den fornødne hjælp.
 2. Der er anbragt håndsprøjtesæt i området for enderne af tværgader.
 3. ”Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning, skal overholdes af stadelejere. Bl.a. skal der fra den enkelte salgsbod være fri adgang til gangareal udenfor. Facadelængder over 10 m skal have mindst 2 flugtveje til friområde.

Affald

 1. Affald må ikke henkastes på markedspladsen, det skal afleveres i containere.
 2. Den udleverede klare plasticsæk er kun beregnet til restaffald og må som det eneste efterlades på efterlades ved affaldsstativet for enden af kræmmergaden.
 3. Der er etableret en genbrugsplads på markedet, placeret bag spisestedet ”Det muntre køkken”. Der kan afleveres: Pap, papir, glas (ikke porcelæn o.l.) hård plast(rengjort), flamingo, dåser (rengjort) og andet metal.
 4. Ikke solgte varer, samt andet for markedet uvedkommende affald, SKAL medtages ved afrejse. Overholdes dette ikke opkræves et gebyr på 500 kr.
 5. Overtrædelse af reglerne for affaldsbehandling vil i grove tilfælde medføre bortvisning, samt udelukkelse i fremtiden.

Forsikring

 1. Gelsted Marked er forsikret mod almindelig forekommende krav ved afholdelse af markedet.
 2. Gelsted Marked påtager sig intet ansvar for tyveri af og hærværk på udstillede og opstillede effekter, biler, campingvogne og telte.

Sanktioner

 1. Overtrædelse af ordensreglementet eller overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra Gelsted Marked kan medføre bortvisning – om nødvendigt med politiets bistand. Ved bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke.
 2. Gelsted Marked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement.
 3. Dette ordensreglement erstatter alle tidligere ordensreglementer for Gelsted Marked. (august 2018).

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook