Søg på siderne

"/html/com_content/article/modalikon.php"

Vedtægter

Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Vedtægter for Gelsted Borgerforening

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. februar 2024

§ 1

Foreningens navn er Gelsted Borgerforening.
Foreningens aktiver er selvejende.

§2

Foreningens formål er at tage initiativ til og støtte aktiviteter der fremmer trivsel for lokalsamfundet i Gelsted.

§3

Stk.1

Som medlem af foreningen kan optages borgere der støtter foreningens formål og som er bosiddende i området med postnr. 5591 Gelsted eller personer efter bestyrelsens beslutning.
Øvrige borgere kan optages som støttemedlemmer, dog uden stemmeret.

Stk. 2

Medlemskabet gælder for det kalenderår hvori man betaler.
Medlemskab giver stemmeret på ordinær generalforsamling, som afholdes i februar måned det følgende år.

Stk. 3

Medlemmer der modarbejder foreningens interesser kan ekskluderes enten af bestyrelsen, hvor mindst 8 af 9 medlemmer stemmer for eller af generalforsamlingen.

§4

Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og dækker følgende: Støttemedlemmer der ikke har stemmeret, enlige der har en stemme og en husstand der har to stemmers ret ved generalforsamlingen, dog max. en stemme pr. fremmødt. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fører en medlemsprotokol.

§5

Bestyrelsen består af 9 medlemmer som vælges for 3 år, hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder for en periode af 3 år.
Mindst 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges for en periode af 1 år. Alle foreningens medlemmer er valgbare.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af forskellige aktiviteter.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes ved annoncering eller ved brev med mindst 10 dages varsel.
Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Fastsættelse af årskontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter.
  9a. Valg af fanebære.
 10. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis et medlem ønsker dette.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et bestyrelsesflertal ønsker dette, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Det påhviler formanden at indkalde til generalforsamling inden for en måned efter begæring.

§8

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede – stemmer for vedtægtsændringen, dog undtaget §10 som omhandler foreningens opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, som kan vedtage vedtægtsændringer med almindelig stemmeflerhed.

§9

Stk. 1. Kapitalforhold og hæftelse:

Gelsted Borgerforenings bestyrelse har ledelsen af aktivitetshuset »Holmegården«. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar at drive og forvalte de af borgerforeningens ejede jorde, samt likvide midler til gavn for borgere og naturen. Kapitalen til vedligeholdelse og drift søges tilvejebragt ved kontingenter, forskellige arrangementer samt udlejning af lokaler, inventar og jord samt belåning af fast ejendom og jord. Driftsoverskuddet indsættes i pengeinstitutter i foreningens navn. For borgerforeningens forpligtelser hæfter alene dets aktiver.
Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt.

Stk. 2

Bestyrelsen har ledelsen af aktivitetshuset »Holmegården« i overensstemmelse med gældende lovgivning, disse vedtægter.
Og generalforsamlingens lovlige beslutninger.
Spiritusbevilling ligger altid hos borgerforeningens bestyrelse.
Bestyrelsen skal drage omsorg for at bygninger og parkeringsområder er i tilfredsstillende stand.

Stk. 3

Foreningen tegnes ved formanden samt to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån træffes dog af generalforsamlingen.

§10

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede og mindst ¾ deraf stemmer for.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, som kan opløse foreningen ved almindelig stemmeflerhed. Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens opløsning hensættes på en spærret konto i et pengeinstitut.
Formuen skal frigives efter et år i tilfælde af at en gruppe borgere ønsker at genoplive foreningen i den ånd som er nedfældet i foreningens vedtægter.

Gelsted Borgerforening

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook