Søg på siderne

"/html/com_content/category/blog_item.php" Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger
Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger på nettet.

Gelsted Borgerforening - efterfølgende kaldet Gelsted BF, overholder naturligvis EU's regler om behandling af data og  databeskyttelse.

 • Gelsted BF videregiver udelukkende personlige og virksomheders data til offentlige myndigheder.
 • Gelsted BF's regnskabsassistance - *Regnskab & Administration, og vores webmaster - *Klint WebDesign, har adgang til relevante data i forbindelse med udøvelsen af deres arbejde for Gelsted BF.
 • Gelsted BF og vore samarbejdspartnere videregiver hverken personlige eller virksomheders data til andre 3.parter.
 • Hverken personlige eller virksomheders data bahandles af andre 3.parter
 • Gelsted BF gemmer og bruger udelukkende personlige og virksomheders data i forbindelse med udøvelse af indgåede aftaler.

Gelsted Marked, som er del af Gelsted BF, kan efterfølgende bruge personlige og virksomheders data til kontakt for information om kommendende markeder.

Tilbagekaldelse af samtykke og retten til at fremsætte indvending

Hvis du tidligere har givet en Gelsted BF samtykke til at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os og trække dit samtykke tilbage. Når du har trukket dit samtykke tilbage, vil Gelsted BF ikke længere bruge dine personoplysninger.

Når en Gelsted BF behandler dine personoplysninger på grundlag af egne legitime interesser eller som led i en opgave i offentlighedens interesse eller på vegne af en officiel myndighed, har du muligvis ret til at gøre indvending. I visse konkrete tilfælde kan offentlighedens interesse veje tungest, og Gelsted BF vil sandsynligvis fortsætte med at bruge dine personoplysninger. Der kan f.eks. være tale om statistik, som udføres som led i en offentlig myndigheds officielle opgaver.

Hvis du allerede er kunde hos en GELSTED Bf, kan vi sende dig e-mails med direkte markedsføring af egne produkter eller tjenester. Du har altid ret til at gøre indvending mod at modtage direkte markedsføring, og GELSTED BF vil så omgående holde op med at bruge dine oplysninger til disse formål.

Med dit samtykke har du givet Gelsted BF tilladelse til at bruge dine eller din virksomheds data iht. ovenstående samt EU's regler for databeskyttelse, også kendt som den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan læse mere om GDPR databeskyttelse her.

*Regnskab & Administration

Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup

Klint WebDesign

Lundevej 22, 5591 Gelsted
"/html/com_content/category/blog_item.php" Vedtægter
Vedtægter
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Vedtægter for Gelsted Borgerforening

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. februar 2024

§ 1

Foreningens navn er Gelsted Borgerforening.
Foreningens aktiver er selvejende.

§2

Foreningens formål er at tage initiativ til og støtte aktiviteter der fremmer trivsel for lokalsamfundet i Gelsted.

§3

Stk.1

Som medlem af foreningen kan optages borgere der støtter foreningens formål og som er bosiddende i området med postnr. 5591 Gelsted eller personer efter bestyrelsens beslutning.
Øvrige borgere kan optages som støttemedlemmer, dog uden stemmeret.

Stk. 2

Medlemskabet gælder for det kalenderår hvori man betaler.
Medlemskab giver stemmeret på ordinær generalforsamling, som afholdes i februar måned det følgende år.

Stk. 3

Medlemmer der modarbejder foreningens interesser kan ekskluderes enten af bestyrelsen, hvor mindst 8 af 9 medlemmer stemmer for eller af generalforsamlingen.

§4

Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og dækker følgende: Støttemedlemmer der ikke har stemmeret, enlige der har en stemme og en husstand der har to stemmers ret ved generalforsamlingen, dog max. en stemme pr. fremmødt. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fører en medlemsprotokol.

§5

Bestyrelsen består af 9 medlemmer som vælges for 3 år, hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder for en periode af 3 år.
Mindst 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges for en periode af 1 år. Alle foreningens medlemmer er valgbare.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af forskellige aktiviteter.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes ved annoncering eller ved brev med mindst 10 dages varsel.
Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Fastsættelse af årskontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter.
  9a. Valg af fanebære.
 10. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis et medlem ønsker dette.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et bestyrelsesflertal ønsker dette, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Det påhviler formanden at indkalde til generalforsamling inden for en måned efter begæring.

§8

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede – stemmer for vedtægtsændringen, dog undtaget §10 som omhandler foreningens opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, som kan vedtage vedtægtsændringer med almindelig stemmeflerhed.

§9

Stk. 1. Kapitalforhold og hæftelse:

Gelsted Borgerforenings bestyrelse har ledelsen af aktivitetshuset »Holmegården«. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar at drive og forvalte de af borgerforeningens ejede jorde, samt likvide midler til gavn for borgere og naturen. Kapitalen til vedligeholdelse og drift søges tilvejebragt ved kontingenter, forskellige arrangementer samt udlejning af lokaler, inventar og jord samt belåning af fast ejendom og jord. Driftsoverskuddet indsættes i pengeinstitutter i foreningens navn. For borgerforeningens forpligtelser hæfter alene dets aktiver.
Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt.

Stk. 2

Bestyrelsen har ledelsen af aktivitetshuset »Holmegården« i overensstemmelse med gældende lovgivning, disse vedtægter.
Og generalforsamlingens lovlige beslutninger.
Spiritusbevilling ligger altid hos borgerforeningens bestyrelse.
Bestyrelsen skal drage omsorg for at bygninger og parkeringsområder er i tilfredsstillende stand.

Stk. 3

Foreningen tegnes ved formanden samt to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån træffes dog af generalforsamlingen.

§10

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede og mindst ¾ deraf stemmer for.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, som kan opløse foreningen ved almindelig stemmeflerhed. Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens opløsning hensættes på en spærret konto i et pengeinstitut.
Formuen skal frigives efter et år i tilfælde af at en gruppe borgere ønsker at genoplive foreningen i den ånd som er nedfældet i foreningens vedtægter.

Gelsted Borgerforening

Udlejning:StaldenStort MødelokaleLille MødelokaleDiverseSeniorklubbenBorgerforeningenFaste aktiviteter

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook