Søg på siderne

"/html/com_content/category/blog_item.php" Bliv medlem af Gelsted Borgerforening
Bliv medlem af Gelsted Borgerforening
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Som medlem af Gelsted Borgerforening støtter du foreningens arbejde og får stemmeret på den årlige generalforsamling.

 

Nyt medlem

Jvf. foreningens §3 Stk.1 kan du blive medlem, hvis du bor i det gamle Gelsted sogn. Ellers kan du blive støttemedlem.

Kontingent pr. år for medlemsskab af Gelsted Borgerforening - både aml. medlem og støttemedlem
kr. 50,- for enkelt personer
kr. 100,- for en hel husstand
Der er ingen forpligtigelse forbundet med medlemsskabet.
I følge Gelsted Borgerforenings vedtægter skal man være bosiddende i det gl. Gelsted Sogn for at være alm. medlem.

Meld dig/jer ind her:

Beløbet skal indbetales til kontonr. 6880-2825353 - HUSK at skrive navn og adr. på betaler

Jeg bor i det gamle Gelsted sogn(*)
Ugyldig indtastning
Navn(*)
Ugyldig indtastning
Tlf.
Ugyldig indtastning
Din e-mail(*)
Ugyldig indtastning
Gadenavn og nr.(*)
Ugyldig indtastning
Postnr. og by(*)
Ugyldig indtastning
Medlemskab(*)
Ugyldig indtastning
Betaling(*)
Ugyldig indtastning
HUSK at skrive gadenavn og nr. som betalingen vedrører
Antispam
Ugyldig indtastning
"/html/com_content/category/blog_item.php" Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger
Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger på nettet.

Gelsted Borgerforening - efterfølgende kaldet Gelsted BF, overholder naturligvis EU's regler om behandling af data og  databeskyttelse.

 • Gelsted BF videregiver udelukkende personlige og virksomheders data til offentlige myndigheder.
 • Gelsted BF's regnskabsassistance - *Regnskab & Administration, og vores webmaster - *Klint WebDesign, har adgang til relevante data i forbindelse med udøvelsen af deres arbejde for Gelsted BF.
 • Gelsted BF og vore samarbejdspartnere videregiver hverken personlige eller virksomheders data til andre 3.parter.
 • Hverken personlige eller virksomheders data bahandles af andre 3.parter
 • Gelsted BF gemmer og bruger udelukkende personlige og virksomheders data i forbindelse med udøvelse af indgåede aftaler.

Gelsted Marked, som er del af Gelsted BF, kan efterfølgende bruge personlige og virksomheders data til kontakt for information om kommendende markeder.

Tilbagekaldelse af samtykke og retten til at fremsætte indvending

Hvis du tidligere har givet en Gelsted BF samtykke til at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os og trække dit samtykke tilbage. Når du har trukket dit samtykke tilbage, vil Gelsted BF ikke længere bruge dine personoplysninger.

Når en Gelsted BF behandler dine personoplysninger på grundlag af egne legitime interesser eller som led i en opgave i offentlighedens interesse eller på vegne af en officiel myndighed, har du muligvis ret til at gøre indvending. I visse konkrete tilfælde kan offentlighedens interesse veje tungest, og Gelsted BF vil sandsynligvis fortsætte med at bruge dine personoplysninger. Der kan f.eks. være tale om statistik, som udføres som led i en offentlig myndigheds officielle opgaver.

Hvis du allerede er kunde hos en GELSTED Bf, kan vi sende dig e-mails med direkte markedsføring af egne produkter eller tjenester. Du har altid ret til at gøre indvending mod at modtage direkte markedsføring, og GELSTED BF vil så omgående holde op med at bruge dine oplysninger til disse formål.

Med dit samtykke har du givet Gelsted BF tilladelse til at bruge dine eller din virksomheds data iht. ovenstående samt EU's regler for databeskyttelse, også kendt som den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan læse mere om GDPR databeskyttelse her.

*Regnskab & Administration

Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup

Klint WebDesign

Lundevej 22, 5591 Gelsted
"/html/com_content/category/blog_item.php" Bestyrelsen
Bestyrelsen
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Efter seneste generalforsamling er bestyrelsen:

"/html/com_content/category/blog_item.php" Vedtægter
Vedtægter
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

Vedtægter for Gelsted Borgerforening

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. februar 2022

§ 1

Foreningens navn er Gelsted Borgerforening.
Foreningens aktiver er selvejende.

§2

Foreningens formål er at tage initiativ til og støtte aktiviteter der fremmer trivsel for lokalsamfundet i Gelsted.

§3

Stk.1

Som medlem af foreningen kan optages borgere i det gamle Gelsted sogn, eller personer efter bestyrelsens beslutning. 

Øvrige støttemedlemmer kan optages, dog uden stemmeret.

Stk. 2

Medlemskabet gælder for det kalenderår hvori man betaler.
Medlemskab giver stemmeret på ordinær generalforsamling, som afholdes i februar måned det følgende år.

Stk. 3

Medlemmer der modarbejder foreningens interesser kan ekskluderes enten af bestyrelsen, hvor mindst 8 af 9 medlemmer stemmer for eller af generalforsamlingen.

§4

Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og dækker følgende: Støttemedlemmer der ikke har stemmeret, enlige der har en stemme og en husstand der har to stemmers ret ved generalforsamlingen, dog max. en stemme pr. fremmødt. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fører en medlemsprotokol.

§5

Bestyrelsen består af 9 medlemmer som vælges for 3 år, hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder for en periode af 3 år.
Mindst 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges for en periode af 1 år. Alle foreningens medlemmer er valgbare.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af forskellige aktiviteter.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes ved annoncering eller ved brev med mindst 10 dages varsel.
Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Fastsættelse af årskontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter.
  9a. Valg af fanebære.
 10. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis et medlem ønsker dette.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et bestyrelsesflertal ønsker dette, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Det påhviler formanden at indkalde til generalforsamling inden for en måned efter begæring.

§8

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede – stemmer for vedtægtsændringen, dog undtaget §10 som omhandler foreningens opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, som kan vedtage vedtægtsændringer med almindelig stemmeflerhed.

§9

Stk. 1. Kapitalforhold og hæftelse:

Gelsted Borgerforenings bestyrelse har ledelsen af aktivitetshuset »Holmegården«. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar at drive og forvalte de af borgerforeningens ejede jorde, samt likvide midler til gavn for borgere og naturen. Kapitalen til vedligeholdelse og drift søges tilvejebragt ved kontingenter, forskellige arrangementer samt udlejning af lokaler, inventar og jord samt belåning af fast ejendom og jord. Driftsoverskuddet indsættes i pengeinstitutter i foreningens navn. For borgerforeningens forpligtelser hæfter alene dets aktiver.
Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt.

Stk. 2

Bestyrelsen har ledelsen af aktivitetshuset »Holmegården« i overensstemmelse med gældende lovgivning, disse vedtægter.
Og generalforsamlingens lovlige beslutninger.
Spiritusbevilling ligger altid hos borgerforeningens bestyrelse.
Bestyrelsen skal drage omsorg for at bygninger og parkeringsområder er i tilfredsstillende stand.

Stk. 3

Foreningen tegnes ved formanden samt to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån træffes dog af generalforsamlingen.

§10

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede og mindst ¾ deraf stemmer for.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, som kan opløse foreningen ved almindelig stemmeflerhed. Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens opløsning hensættes på en spærret konto i et pengeinstitut.
Formuen skal frigives efter et år i tilfælde af at en gruppe borgere ønsker at genoplive foreningen i den ånd som er nedfældet i foreningens vedtægter.

Gelsted Borgerforening

"/html/com_content/category/blog_item.php" Holmegaarden - Udlejning
Holmegaarden - Udlejning
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked
Gelsted Borgerforening - Holmegaarden - Gelsted Marked - Logo

1.000'vis af timers frivilligt arbejde har gennem årerne omdannet bygningerne til ca. 1.000m2 med store og små lokaler til mange forskellige formål og flere med tilhørende køkken- og toiletfaciliteter.

Lokaler anvendes til mange forskellige aktiviteter, og nogle udlejes fast til enkelte af byens foreninger. Andre udlejes som fest- og mødelokaler - se nedenfor

Udlejningskalender

Udlejning    Tlf. 20 55 32 97

Træffes bedst hverdage mellem 18-19

SMS´er besvares ikke

 

Mødelokale 40 personer

Mødelokale med plads til 40 pers. samt forlokale med tekøkken. Der er også ...

Se mere

Mødelokale - 10-12 pers

Mødelokale med tekøkken og med plads til 10-12 pers. Der er også ...

Se mere

Stalden Festlokale - op til 100 pers.

Stalden med tilhørende køkkenfaciliteter er et festlokale beregnet til ca. 100 personer. Med sin egen indgang fra P-pladsen foran Holmegaarden. Der er også ...

Se mere

Priser og betingelser  ved udlejning

   20 55 32 97 træffes bedst hverdage mellem 18 - 19

Priser for leje af lokaler på Holmegaarden :

 • ”Stalden” Stort festlokale til ca. 100 personer : *1.500 kr. plus midlertidigt energi tillæg på 500 kr.
 • ”Stort mødelokale” på første sal til ca. 40 personer : 1000 kr. plus midlertidigt energi tillæg på 300 kr.
 • ”Lille mødelokale” på første sal til ca. 12 personer : 200 kr. plus midlertidigt energi tillæg på 300 kr.
 • Aflysning mindre end 14 dage før arrangement 500 kr.

Ungdomsfester :

 • ”Stalden” Stort festlokale til ca. 100 personer : *2.200 kr. plus midlertidigt energi tillæg på 500 kr.
  - til og med 20 års fødselsdage
 • Aflysning mindre end 14 dage før arrangement 500 kr.

Ved udlejning til ungdomsfester er der krav om opsyn af min 6 ædru voksne under hele arrangementet.

*Pris for 1 dag - se mere for "Stalden" her...

Service udlejes KUN til brug ved leje af lokaler på Holmegaarden

Leje af service til fest pr. pers.
- ikke ungdomsfester
Kr.    5,-

Sæt med bord/bænk til 8 personer lejes ud til private hjemme arrangementer 80 kr. per sæt. 

Pr. sæt - 1 uge                    Kr. 80,-Udlejningskalender - mobilvenlig

Udlejning:StaldenStort MødelokaleLille MødelokaleDiverseSeniorklubbenBorgerforeningenFaste aktiviteter

 

Gelsted Borgerforening

Holmegaarden

+45 6449 1313   Søndergade 80, 5591 Gelsted Kontakt

Følg os facebook